Vindplaatsen

OVERZICHT VAN DE VERMELDE WOORDENBOEKEN
tr = transcriptie

Nummer Samensteller(s) Jaar uitgave (1e, gebruikte) Talen (Plaats/titel/uitgever)
1 U. Weinreich 1968, 1977, 1984 Ji-En/En-Ji New York
2 A. Harkavy 1928, 1988 Ji-En-He NY
3 אבק 'AWA"K':Beresniak 1940 Ji-He Parijs
4 Harkavy 1898, 1910 En-Ji/Ji-En NY
4A Harkavy 1898 En-Ji/Ji-En NY
5 Walewski 1979, 1989 Po-Du Berlijn, Langensch
6 Walewski 1980, 1989 Du-Po Berlijn, Langensch
7 Nikonowa & Zwilling 1982 Rus-Du
8 Pimentel 1978, 1997 He-Ne Bussum, Bne-Brak
9 Martin/Tops 1984 En-Ne Utrecht, van Dale
10 Geerts & Heestermans 1984 Ne-Ne Utr., van Dale 11e (< Calisch 1864)
11 Kraayenhoff 1985 Ne-Ne
12 Harduf 1983, 1988 En-Ji/Ji-En Willowdale Ont.
13 Beem 1697, 1975 Ji-Ne (tr) Assen; A’dam Sje-eriet
14 Martens & Morciniec 1979 Po-Ne/Ne-Po Warschau
15 Zhluktenko 1978, 1991 En-Oek Kiev
16 Ben-Yehuda/Weinstein 1961, 1973 He-En/En-He NY
17 Landmann 1962, 1988 Ji-Du (tr) Frankfort
18 Rosten 1968, 1988 Ji-En (tr) NY; Londen
19 Estreich 1990 Ji-Rus Moskou (‘Joengwald’, bijlage Sowetisj Heejmland)
20 van Gelderen 1906, 1926 Du-Ne Groningen
21 Endt & Frerichs 1972 Ne-Ne A’dam (Barg. WB)
22 Beem 1959, 1970 Ji-Ne(tr) Assen (Jerŏsche)
23 Kogos 1966, 1967 Ji-En/En-Ji (tr) Secaucus NJ (Slang)
24 Fuks 1980 Fr-Ji Parijs
25 Schaechter 1988 En-Ji NY (Akad. termin.)
26 Schaechter 1990 En-Ji NY (Pregnancy, childbirth and early childhood)
27 Janes 1984, 1985 Ji-En/En-Ji(tr) Bristol
28 Lerman & Niborski 1979 Ji-Sp Buenos Aires
29 Loetzsch 1990 Ji-Du(tr) Leipzig
30 Mark & Joffe 1961-1980 Ji-Ji NY (Jer) גרױסער װערטערבוך
31 Fuks-Mansfeld (mondeling:colleges)
32 Bernstein 1907, 1908, 1988 Ji-Du Warschau; Wiesbaden שפּריכװערטער
33 Weinreich & Weinreich 1958 En-Ji NY (Say it in Yiddish)
34 Harkavy ?? Ji-En דער ענגלישער לערבוך
35 Strack 1916 Ji-Du
35x anoniem (handgeschreven aantekeningen in mijn exemplaar Strack)
36 Tsanin 1982, 1994 Ji-He TA
37 (Brooklyn) 1976 Ji-Ji
38 Rosten 1990 NY (Yinglish)
39 Verdam 1911 Ne-Ne Den Haag (MidNed)
40 Kruyskamp 1961 Ne-Ne van Dale 8e
41 Naiman 1981 Ji-En(tr) NY
42 Katz 1987 Ji-En (grammatika)
43 Cox 1983 Du-Ne Utrecht (van Dale)
44 v. Dam 1955 Sp-Ne Den Haag
45 Goldin 1939 Ji-En NY דער ייִדישער לערער
46 Harrebomée 1858, 1990 Ne Utrecht, Hoevelaken (spreekwoorden)
47 Sjapiro & Lerner & Loitsker & Majdanskii 1984, 1989 Ru-Ji Moskou
48 Voorzanger & Polak 1915, 1974 Ji-Ne (tr) A’dam; Utrecht
49 Iljin e.a. 1971 Oek-Rus Kiev
50 Lisenko 1989 Oek-Du Kiev
51 Verdam 1932, 1976 Ne-Ne MiddelNederlands
52 Heestermans & v Sterkenburg & vd Voort vd Kleij 1977, 1980 Ne-Ne Erotisch woordenboek
53 Ter Laan 1950, 1988 Ne (spreekwoorden)
54 Bejder & Tsjoednowskaja 1990 Ji פֿאָלקסװערטלעך
55 Gris & Kerner 1982 Ji-Fr Parijs
56 Spivak & Bloomgarden(Yehoash) 1911 Ji-Ji NY ל"ק װערטער
57 C.G. Cohen 1989 Ji-En(tr) Bowie MD (Shtetl finder)
58 Abelson e.a. 1915, 1924 En-Ji NY (Encyclopedic dictionary)
59 Bordin 1991 Ru-Ji Roesko-Ewrejskij razgovornik (Jeruzalem)
60 Stutschkoff 1950 Ji (Oitser אוצר)
61 Krupin 1957 Ji-Ji (Hebreizmen העברעיִזמען) (K = Krupinski)
62 Rheingold 1988 Koro lex. onvertaalbare woorden
63 Birnbaum 1918? Ji-Du Wenen/Leipzig (Praktische Grammatik der Jiddischen Sprache)
64 Lifsjits 1876 Ji-Ru Zjitomir
65 Battus 1981, 1990 Ne-Ne (Opperlandse taal-& letterkunde)
66 Jofen 1960, 1994 Ji-En Yiddish for beginners
67 Sj. Sandler 1995... Ji-Ji (in "di Jidisje gas") hebreizmen די ייִדישעג גאַס: העברעיִזמען
68 Tsanin 1960, 1994 He-Ji (sp. 68A: 1960, 68B: 1994)
69 Geller 1994 Ji-Po Wars (Jidysz, język Żydów polskich)
70 Wheeler & Unbegaun & Falla 1984, 1993 Ru-En/En-Ru (Oxf. Rus. Dict.)
71 Jastrow 1903 He/Aram-En Dict. Talmud
72 Adin Sjteinzalts 1984 He-He ראשי-תּיבֿות 252-267
73 Mokotoff & Amdur Sack 1991 Teaneck NJ (Where once we walked)
74 Lewin 1958 Ji-Ji NY (Hebre'isj-Jiddisje werter)
75 Niborski & Neuberg 1997 Ji-Ji (Losjnkoidesj-sjtammike werter)
76 Wolf 1962, 1986 Ji-Du (tr) Mannheim, Hamburg
77 Sjteinberg 1969 Ji-Ji TA (Psoekim oen taitsjn)
78 vd Kamp & vd Wijk 2006 Ne-Ne A’dam (Koosjer Nederlands)
79 Bergman 1968 Ji-En En-Ji NY
80 Mark 1978 Ji-Ji NY (Gramatik)
81 1997 Po-Po Komputerowy slownik Języka Polskiego
82 Lockwood 1995 Ji-Du Hamburg (Lehrbuch der modernen jiddischen Sprache)
83 Blattner 1929 Ru-Du Berlijn (Langenscheidt)
84 Weinberg 1994 (Ji)-Du Stuttgart (Lexikon zum religiösen Wortschatz und Brauchtum der Deutschen Juden)
85 Vaisbrot & Niborski 2002 Ji-Fr Parijs
86 H. Perloff 2002 En,Ji בעל-חי און פֿױגל-נעמען אױף ייִדיש
87 G.L. van Lennep 1988 Ne-Ne A’dam (Verklarend oorlogswoordenboek)
88 Grzywacz 1988 Po-Po Wars. (Grzyby leśne: paddestoelen)
89 Schaechter 1961 Ji-Ji NY (ייִדישער אָרטאָגראַפֿישער װעגװײַזער)
90 Little, Fowler, Coulson, Onions, Friedrichsen 1933, 1978 En-En Shorter Oxford English dictionary
91 Schoenfelder 1963, 1981 Roem-Du Leipzig
92 Kumove 1984 Ji-En NY (Words like arrows: spreekw)
93 Al 1983 Fr-Ne Utrecht (van Dale)
94 Elzet 1919 Ji-Ji מלאכות און בעלי-מלאכות
95 Mordkhe Schaechter 2005 Ji-Ji/Ji-En NY די געװיקסן-װעלט אין ייִדיש (Plant names in Yiddish)
96 Y. Goor 1906, 1948 He-Ji (T.A.) (Milon (sjel) kis Ivri-Idi), 174 pp.
97 Israel Jeverechiahoe (Bogoeslavski) 1927, 1933 He-Ji (Jer.) Milon Ivri-Idisj
98 Israel Jeverechiahoe (Bogoeslavski) 1927, 1948 Ji-He (Jer.) Milon Idisj-Ivri
99 Mair Sjechter-Chochom 1963 He-Ji Tel Aviv (Milon Ivri-Idisj sjalem oemakif Hebreisj-Idisj werterboech)
100 Harkavy 1894 En-Ji האַנד װערטערבוך דער ענגלישער שׁפּראַכע
101 Harry Fineman 1966 Esp-Ji/Ji-Esp Montreal (Esperanto Juda vortaro kaj Juda Esperanto vortaro, (ייִדיש עספּעראַנטאָ װערטערבוך
102 Channa Reicher 2003 He-Ji/Ji-He Jer. (מילון חדש)
103 Reuben Alcalay 1965 He-En TA / Jer.
104 Reuben Alcalay 1959 En-He Ramat Gan / Jer., 2 delen
105 Sjisjigin 2002 Ji-Ru Ru-Ji Kemerowo (אַרײַנפֿיר אין ייִדיש)
106 A. Mark 1929, 2007 Po-Ji Krakau
107 Bar-El 1976 Ji-He Milon Jidisj-Ivris leSjOe"T gedoile Asjkenaz
108 Weiser 1995 Ji-En (tr) Nortvale NJ (Frumspeak)
109 Estraikh 1996 Ji-En Intensive Yiddish
110 Aptroot & Nath 2002 Ji-Du Hamburg (Einführung in die jiddiche Sprache und Kultur)
111 Pelep & Sjapiro 1932 Ru-WR-Ji + Ji index Fizisje terminologië
112 Lemans & Mulder 1831 He-Ne A’dam
113 Per(e)ferkowitsj 1931 Ji-Ji העברײיִזמען אין אידיש Hebreej'izmen in Idisj
114 Roell 2004 Ji-Du (tr) Trier (Eine Liste von Lemmata des älteren Jiddischen) 2e
115 Kerner & Vaisbrot 2000 Fr-Ji Parijs
116 Koehler & Baumgartner 1953 BHe/Ar-Du/En Lexicon in Veteris Testamenti Libros
117 Golomb 1919, 1947 Ji-Ji געװיקסן.לערנבוך פֿאַר ייִדישע שׁולן
118 Golomb 1923 Ji-Ji װאַסער-געװיקסן
119 Timm 2005 Ji-Du Historische jiddische Semantik
120 Anon. 2007? Ji-He Milon likoeteej sichoet 125p.(Chaba"d Jeruzalem)
121 Bisschoff 1916 Ji-Du/Du-Ji Leipzig (Jüdisch-deutscher und deutsch-jüdischer Dolmetscher)
122 Israel Steinberg 1949 Ji-Ji Breslau העברעיִזמען אין דער ייִדישער שפּראַך
123 David C. Gross 1992, 2006 Ji-En/En-Ji (tr) NY
124 Blattner 1911 Du-Rus Berlijn (Langenscheidt)
125 Astrawoech 2008 Ji-WR (tr) Minsk
126 D.R. Frost, T. Grant, J. Faivovich, R.H. Bain, A. Haas, C.F.B. Haddad, R.O. de Sa, A. Channing, M. Wilkinson, S.C. Donnellan, C.J. Raxworthy, J.A. Campbell, B.L. Blotto, P. Moler, R.C. Drewes, R.A. Nussbaum, J.D. Lynch, D.M.Green, Q.C. Wheeler 2006 En-En The Amphibian tree of life' in: Bulletin of the American Museum of Natural History 297 (15-3-2006): 1-371
127 Goeri & Ferdman 2010 Ji-He-En
128 Popov & Balla 2001, 2007 Oekr.-En Kiev
129 Gorot, Belowa & Malimon 2009 Oekr.-En Kiev
130 Ushkevich & Zezulin 1992 WR-En NY
131 Even-Sjosjon 1969 He-He (1-7)
132 Niborski 2012 Ji-Ji 3e לשון-קודש-שטאַמיקע װערטער (Losjnkoidesj-sjtammike werter)
133 Kazuo Ueda 2010 Ji-Jap (Idisjoego Jiten)
134 Geffner 1986 En-Ji-He (Tillim almanac 1986)
135 Weinreich 1949, 1984 Ji-En College Yiddish
136 Beinfeld & Bochner 2013 Ji-En (=85)
137 de Vries e.a. 1864-1998 Ne-Ne WNT
138 Jos A. Janssen 2016/7 Ji-Ne(tr) Hasselt די סלאַװישע ירושה (ongepubl.)
139 Tisjtsjenko 2014 Ji-Oekr Kiev
140 Bordin 2015 En-Ji Jer. (toponymen / place-names)
141 Grinstein 1993, 2011 Ji-Sp/Sp-Ji Mexico stad
142 Golomb 1910 He-Ji Wilna (מילים בלדוני-העברעאיש-אידישעס װערטער-בוך)
143 Lichter 1947 Ji-He (NY.)
144 Ober-Ost 1918 DuPoRuWRLiLeJi Leipzig (Sieben-Sprachen-Wörterbuch)
145 Schaechter-Viswanath ea 2016 En-Ji Bloomington IN
146 Wikislownik Ji-Po
147 Lewin (?) Ji-Ji NY װערטערבּיכֿל פֿון שׁװערערע װערטער,װאָס גיִיִען אַרײַן אין דעם בוך: י.ל.פּרץ,אױסגעװיִיִלטע װערק פֿאַר אידישׁע שׁולן און היִיִמען,רעד.י.לעװין
148 Niborski 2012 Ji-Ji (Fr) "צוגאָב צום װערטערבוך" pdf 35 pp.
149 J. Koetsenagi (Kits) 1925 Ji-Ji L.A. שלום-עליכם'ס טײַטש-װערטלאַך (Sjolem Aleichem's Taitsj-wertlach)
150 B. Wainblat 1980-2012 Ji-Ru Kfar-Saba
151 A. Soldatov 2011 Ji-Ru Moskou
152 D. Katz doorlopend. opgevraagd: -2018 En-Ji defendinghistory.com/yiddish-cultural-dictionary
153 S. Rochkind, H. Sjkliar 1940 Ji-Ru Minsk (Jidisj-Roesisj Werterboech - Evrejsko-Roeskii slowar)
wp 1947-1955 Ne Winkler Prins encyclopedie (6e druk)
111, 117, 118 en 137 heb ik niet in eigen bezit.
Hiervoor houd ik mij beleefd aanbevolen.
Overige desiderata: (kopieën van): :שׁטאַרק געװוּנטשׁענע אױסגאַבּעס

Kazakewitsj, H. 5-1 (1928) און 5-6 (1927) "אין "די ייִדישׁע שׁפּראַך ,ה. קאַזאַקעװעטשׁ, נאָמענקלאַטור פֿון פֿױגלען- 1927-1928
געאָגראַפֿישׁע טערמינאָלאָגיע, קיעװ-כֿאַרקאָװ 1936 (Kiev-Charkow 1936)
פֿיזישׁע טערמינאָלאָגיע, מינסק 1932 (Minsk 1932)
מאַטעמאַטישׁע טערמינאָלאָגיע, קיעװ-כֿאַרקאָװ- 1935 (Kiev-Charkow 1935)
Evrejsko-Roeskii slovar ,ס.ראָכֿקינד,ג.שׁקליאַר 1940 Minsk
Bolsjoj Idisj-Roeskii slowar /אַלעקסאַנדער סאָלדאַטאָװ, גרױס ייִדישׁ-רוסישׁ װערטערבּוך 2011 (Mosk/Ki?)
Idisj-Roeskii slowar 2013/דמיטרי טישׁענקאָ,ייִדישׁ-רוסישׁער װערטערבּוך 2013 Kiev